Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja yhdistetty tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Pirami Oy
Simonkatu 12 B 27
00100 Helsinki

Y-tunnus: 0290586-6

Rekisteriasioista vastaava

Saku Salo
saku.salo@pirami.fi

Rekisterin nimi

Pirami Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Piramin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä suostumuksella markkinointiin ja muuhun tiedotukseen liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja kuten nimitiedot, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilaushistoria. Käyttäjän suostumuksella rekisteriin tallennetaan myös lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Henkilötietoja voidaan täydentää tarvittaessa puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai muun sähköisesti käydyn viestinnän perusteella. Yhteystietoja voidaan tarvittaessa päivittää myös hankkimalla tietoja kyseisiä palveluja tarjoavilta yrityksiltä tai viranomaisilta.

Tietojen luovuttaminen

Asiakkaan tilaamien tuotteiden maksu- ja rahtiliikenteen mahdollistamiseksi palveluntarjoajille välitetään palvelun toteutuksen kannalta välttämättömät tiedot. Rekisterin tietoja ei muilta osin luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille eikä myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen

Asiakkaan tilauksiin perustuvia tietoja säilytetään lakisääteinen aika mukaan lukien tilaus- ja laskutiedot sekä niihin liittyvä viestintä. Muut henkilötiedot poistetaan kun niitten säilyttämiseen ei ole enää aktiivista perustetta.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti suojattuna palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisterin tallennettuja tietoja pääsevät käyttämään vain siihen oikeutetut henkilöt. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen oikaisemiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista ja tarvittaessa luovuttamista, mikäli rekisteröity katsoo että niille ei ole enää tarvetta, perusteltua syytä tai niitä on käytetty lainvastaisesti.

Rekisteröity voi vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista henkilötietojen paikkansapitävyyden tarkistamisen ajaksi tai lainvastaisen käytön osalta tietojen poistamisen sijaan.

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Mikäli rekisteröity kokee että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on kuitenkin rikottu, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Muutoksista ei välttämättä ilmoiteta rekisteröidyille henkilökohtaisesti, ellei lainsäädäntö sitä vaadi. Viimeisin käytössä oleva seloste on nähtävänä tällä sivulla.